Algemene voorwaarden De Hoogewaard

Algemene voorwaarden De Hoogewaard

Algemene Voorwaarden
Re-Creatieoord de Hoogewaard

Artikel 1: Definities

De ondernemer: Re-Creatieoord de Hoogewaard

De recreant: degene die met de ondernemer een overeenkomst is aangegaan betreffende een plaats voor bepaalde tijd. De mederecreanten zijn de op de overeenkomst aangegeven overige personen.

Derde: ieder ander persoon, niet zijnde de recreant en/of mederecreanten.

Plaats: een plek voor een kampeermiddel op onze camping welke tussen de recreant en de ondernemer is overeengekomen.

Kampeermiddel: tent, tourcaravan, camper, vouwkampeerwagen, e.d.

De overeenkomst: de afspraak tussen de recreant en de ondernemer aangaande het recht van gebruik van een plaats tegen een van tevoren overeengekomen vergoeding en periode.

Informatie: schriftelijke of elektronische gegevens over het gebruik van de plaats, het kampeermiddel, de voorzieningen en de regels van Re-Creatieoord de Hoogewaard.

Annulering: schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de recreant voor de ingangsdatum van het verblijf.

Huisregels: het schriftelijke reglement met de regels voor het gebruik van het terrein en de voorzieningen.


Artikel 2: Duur van de overeenkomst

De overeenkomst loopt van rechtswege af na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.


Artikel 3: Prijs en prijswijzigingen

De prijs wordt overeengekomen op basis van de door de ondernemer vastgestelde prijslijst. Indien na vaststelling van de prijslijst, door een lastenverzwaring van overheidswege extra kosten ontstaan, kunnen deze extra kosten aan de recreant worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst (gedacht moet worden aan bijvoorbeeld: BTW en toeristenbelasting).


Artikel 4: Betaling

1. De recreant dient de betaling in euro’s te voldoen.

2a. Indien langer dan zes weken voor aankomstdatum is geboekt en de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

2b. Indien zes weken of korter voor de aankomstdatum is geboekt en de recreant niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is de overeenkomst van rechtswege geëindigd, waarbij de recreant overeenkomstig artikel 6 lid 1 een vergoeding verschuldigd is aan de ondernemer.

3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totaal verschuldigde bedrag, verplicht de recreant zich om voor het innemen van de plaats het overeengekomen bedrag volledig te betalen, anders is de ondernemer gerechtigd de recreant de toegang tot het terrein te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

4. Indien de recreant de overeenkomst wenst te verlengen zal de recreant voor ingang van de verlenging de betaling aan de ondernemer voldaan hebben.

5. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie een rentepercentage over het nog openstaande bedrag van 1% per maand in rekening worden gebracht.


Artikel 5: Aankomst en vertrek

1. De recreant is verplicht om aan de ondernemer een geldig legitimatiebewijs ter inzage af te geven van hemzelf, zijn mederecreant en de derde wanneer ernaar gevraagd word. De ondernemer heeft het recht een kopie van het legitimatiebewijs te maken en in zijn administratie achter te houden.

2. Bij aankomst op het kampeerterrein, tussen 15.00 uur en 19.00 uur op de eerste dag van de overeenkomst, dient de recreant de mederecreant en de derde zich telefonisch te melden bij de host. Deze verplichting geldt ook bij vertrek van het kampeerterrein, tussen 10.00 uur en 11.00 uur op de laatste dag van de overeenkomst, tenzij de recreant, mederecreant of derde de intentie heeft om dezelfde dag weer op het kampeerterrein terug te keren.

3. Indien de aankomst plaatsvindt buiten de incheck-tijden, dient de aankomst gemeld te worden via whatsapp of een sms-bericht bij de host. Indien het vertrek plaatsvindt buiten de uitcheck-tijden dient dit op de voorafgaande dag kenbaar gemaakt te worden aan de host.

4. De bereikbare tijden van de host worden door de ondernemer vastgesteld en op afdoende wijze aangekondigd.

5. De ondernemer kan aan recreanten met een vaste plaats ontheffing verlenen van de verplichting uit de artikelen 5.2 en 5.3.


Artikel 6: Latere komst en voortijdig vertrek

De recreant is de volledige prijs voor de overeenkomst voor de gehele afgesproken periode verschuldigd.


Artikel 7: Annulering

1. Bij annulering van de overeenkomst betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer, deze bedraagt:

  • bij annulering binnen 2 tot 1 maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs.
  • bij annulering binnen 1 maand voor de ingangsdatum en op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs.

2. Bij annulering wordt de recreant in ieder geval 15 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Indien door bemiddeling van de recreant (in overleg met ondernemer) de plaats door een derde wordt gereserveerd en betaald voor eenzelfde periode worden alleen de administratiekosten in rekening gebracht.


Artikel 8: Gebruik door derden

Gebruik door derden van een kampeermiddel en/of bijbehorende plaats is slechts toegestaan indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke dan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.


Artikel 9: Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer en ontruiming

De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen: – indien de recreant, mederecreant(en) en/of derden de verplichtingen uit de overeenkomst, de huisregels en/of overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voorgezet. – indien de recreant, mederecreant(en) ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing overlast aan de ondernemer en/of de overige recreanten bezorgt, of de goede sfeer op of in de directe omgeving van de camping bederft. – indien de recreant, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing door gebruik van de plaats en/of zijn kampeermiddel in strijd met de bestemming van het terrein handelt. – indien het kampeermiddel niet aan de algemeen erkende veiligheidsnormen voldoet. – Diefstal, vandalisme, agressie, drugsgebruik, beledigende uitingen naar ras, aard of geloof zijn onder andere redenen voor directe verwijdering van het kampeerterrein.

Indien de ondernemer tussentijds opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. In dringende gevallen kan de brief achterwege worden gelaten en volstaat een persoonlijke mondelinge aanzegging. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat zijn plaats en/of kampeermiddel is ontruimd en het terrein zo snel mogelijk is verlaten, uiterlijk binnen 4 uur. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de plaats te ontruimen in overeenstemming met artikel 11.2. De recreant heeft in beginsel geen recht op restitutie van betaling vanwege de tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.


Artikel 10: Ontruiming

Als de overeenkomst is beëindigd, moet de recreant, uiterlijk om 11.00 uur ́s ochtends op de laatste dag van de overeengekomen periode, de plaats leeg en volledig opgeruimd opleveren.

Als de recreant zijn kampeermiddel niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd, na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een termijn van 7 dagen ingaande op de dag van ontvangst, op kosten van de recreant de plaats te ontruimen.

De kosten van deze 7 dagen, de kosten van het afbreken en de eventuele stallingskosten en/of stortkosten voor zover redelijk, zijn voor rekening van de recreant.


Artikel 11: Wet- en regelgeving

De recreant zorgt er te allen tijde voor dat het door hem geplaatste kampeermiddel, zowel in-als extern, aan alle milieu- en Veiligheidseisen voldoet die van overheidswege, of door de ondernemer in het kader van milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan het kampeermiddel (kunnen) worden gesteld. LPG-installaties zijn alleen toegestaan indien zij zich bevinden in motorvoertuigen die zijn goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer.


Artikel 12: Onderhoud en aanleg

1. De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.

2. De recreant is verplicht het door hem geplaatste kampeermiddel en de bijbehorende plaats in dezelfde staat van onderhoud te houden.

3. Het is de recreant, mederecreanten en/of derden niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, antennes te plaatsen, omheiningen en afrasteringen aan te brengen, dan wel bouwwerken of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij, op, onder of om het kampeermiddel te plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.

4. De recreant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het verplaatsbaar houden van het kampeermiddel.


Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.

2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

3. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in zijn gedeelte van de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of als deze storingen verband houden met de leiding vanaf het overnamepunt van de recreant.

4. De recreant is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt, tenzij er sprake is van overmacht.

5. De recreant is tov de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derden, voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derden kan worden toegerekend.

6. De ondernemer verplicht zich om na melding door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.


Artikel 14: Klachten

1. Een klacht van een recreant wordt altijd schriftelijk bij de ondernemer ingediend. Het indienen van een klacht heeft geen enkele opschortende werking ten aanzien van de betaling door de recreant.

2. De ondernemer zal uw klacht beoordelen en in alle redelijkheid en billijkheid deze behandelen. Mocht de recreant hier niet tevreden mee zijn dan is het Nederlandse recht van toepassing.