Algemene Voorwaarden Eventcamping de Hoogewaard

Algemene Voorwaarden Eventcamping de Hoogewaard

Algemene Voorwaarden
Eventcamping de Hoogewaard

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE HOOGEWAARD GEVESTIGD TE HOOGEWAARD 4, 6645 AA WINSSEN (KvK-nummer: 09154231, BTW-nummer: NL001839374B18), VERDER TE NOEMEN ‘DE ORGANISATIE’ ZIJN VAN TOEPASSING OP OVEREENKOMSTEN DIE DOOR DE ORGANISATIE MET BEZOEKERS VAN HET EVENEMENT ‘DE EVENTCAMPING’ EN/OF ANDERE DOOR DE ORGANISATIE TE ORGANISEREN EVENEMENTEN, VERDER TE NOEMEN ‘HET EVENEMENT’, WORDEN GESLOTEN.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst in het kader van het bezoek aan het evenement en de aanschaf van alle campingtickets daarvoor tussen de bezoeker van het evenement en de organisatie, ongeacht hoe die tot stand komt. Door de aanschaf en/of gebruik van een ticket voor het evenement gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.
1.2       Het evenement kan huisregels hanteren, die naast deze algemene voorwaarden gelden en op de website(s) van de organisatie (waaronder www.dehoogewaard.nl) en/of op het evenement de Eventcamping te vinden zijn. De bezoeker verklaart zich door het kopen van het ticket op voorhand ook met die huisregels akkoord.
1.3       De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de organisatie dit op de betreffende website(s) van de organisatie zal melden. Als de bezoeker de organisatie niet binnen 10 (tien) werkdagen schriftelijk laat weten zich op grond van de redelijkheid en billijkheid niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de bezoeker geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.
1.4       De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 2: Aanschaf tickets

2.1       De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker voor de aanschaf van tickets komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer tickets is geplaatst op de website van dehoogewaard.nl
2.2       Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de bezoeker kan de overeenkomst na dat moment niet wijzigen. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren, danwel daaraan aanvullende voorwaarden te stellen.
2.3       Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het evenement en/of tickets wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. Door bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging kunnen prijzen voor tickets hoger liggen dan de door de organisatie op de tickets geprinte prijzen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie.

Artikel 3: Tickets en toegang

3.1       De bezoeker dient bij het overnachten op de evenementenlocatie te beschikken over een geldig ticket en over een geldig legitimatiebewijs. Bezoekers ontvangen bij aankomst bij het evenement tegen inlevering van het ticket een polsbandje. Dit polsbandje dient gedurende de gehele duur van het evenement om de pols te worden gedragen, mag niet worden afgedaan of van drager verwisselen. Op eerste verzoek van medewerkers van de organisatie, het evenement de Eventcamping, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag moet het polsbandje worden getoond.
3.2       Een ticket wordt eenmalig aan de bezoeker(s) verstrekt en verschaft gedurende het event toegang tot het evenement.
3.3       Stager (https://stager.co/nl/) is de exclusieve, door de organisatie ingeschakelde ticketingprovider in Nederland. Tickets zijn enkel verkrijgbaar op de website van de organisatie.
3.4       De tickets worden ten minste 7 dagen voor de aanvang van het evenement aan de bezoeker verstuurd, mits de koopprijs voor de tickets is voldaan. Na ontvangst van de bestelde tickets dienen deze door de bezoeker te worden gecontroleerd op juistheid. Indien de aangeschafte tickets door de betreffende bezoeker niet tijdig zijn ontvangen, of indien er gebreken of fouten in de tickets worden geconstateerd, dan dient de bezoeker schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met de organisatie. De organisatie garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het ticket.
3.5       De tickets zijn en blijven eigendom van de organisatie. Vanaf het moment dat het ticket aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik daarvan. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van tickets door welke oorzaak dan ook. In het geval de organisatie door de bezoeker om vervangende tickets wordt verzocht, is de organisatie gerechtigd dat te weigeren of daar kosten voor in rekening te brengen.
3.6       Het is de bezoeker niet toegestaan om de tickets voor commerciële doeleinden (weder) te verkopen of te verstrekken aan derden of in commerciële uitingen te verwijzen naar de tickets.
3.7       Indien de bezoeker zijn ticket om niet en niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de bezoeker in dat geval gehouden om al diens verplichtingen uit de overeenkomst met de organisatie of deze algemene voorwaarden onverminderd op leggen aan die derden. De bezoeker staat ervoor in dat voornoemde derden alle verplichtingen (zullen) nakomen.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1       Bezoekers betreden het evenement en verblijven op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan bezittingen van bezoekers.
4.2       De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de annulering, wijzigingen of afwijkingen in (de inhoud van) het programma van het evenement DTRH, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie en/of het evenement, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het verblijf op het evenement, de Eventcamping, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie.
4.3       Indien en voor zover de organisatie ondanks het voorgaande jegens de bezoeker op welke grond ook aansprakelijk mocht zijn voor enige door de bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe – en dus geen indirecte of immateriële – schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. De organisatie is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de bezoeker de organisatie onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien de organisatie ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting.
4.4       De bezoeker is er mee bekend dat het evenement plaatsvindt op een camping die iedereen te allen tijde kan betreden. De organisatie adviseert en vraagt bezoekers rekening te houden met eventuele andere campingbezoekers.

Artikel 5: Annulering of verplaatsing 

5.1       De organisatie kan het evenement annuleren als sprake is van overmacht. ‘Overmacht’ dient in dat kader ruim opgevat te worden en omvat onder meer ziekte en/of afzegging van de campingbeheerder(s), brand, slechte weersomstandigheden, niet verlenen van de vergunning etc.
5.2       Bij annulering van het evenement zal de organisatie het entreegeld zoals vermeld op het ticket aan de bezoekers restitueren. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op de door de organisatie aangegeven wijze. Servicekosten of overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed.

Artikel 6: Huisregels

6.1       Kinderen
Kinderen onder de 4 jaar kamperen gratis. Kinderen onder de 16 jaar dienen onder toezicht te kamperen van een volwassene.
6.2       Alcohol
Er wordt zwak alcoholische drank verkocht op de Eventcamping. Nuttig dit met mate.
6.3       Afval
De camping ligt er netjes bij. Laten we het zo houden. Er staan voldoende vaste prullenbakken. In je welkomsttas zit ook een vuilniszak. Is deze vol dan kan je hem weggooien in een grote rest afvalcontainer, op de hoek van de loods bij de geitenwei.
6.4        Beveiliging
Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis en in ieder geval niet onbewaakt in je kampeermiddel. De organisatie is bij schade, diefstal of vermissing niet aansprakelijk.
6.5        Drugs
Illegale middelen zijn bij wet verboden en dus ook op de Eventcamping. Wordt het aangetroffen, dan wordt de politie gewaarschuwd. Het roken van een joint kunnen we niet verbieden, maar zorg dat je medekampeerders er geen last van hebben.
6.6        Geluid
Houd wat betreft je geluid altijd rekening met je buren. Wees na 23 uur stil genoeg zodat wie dat wil, lekker kan slapen. Versterkte muziek is niet toegestaan en na 23 uur ook niet onversterkt.
6.7        Hygiëne
Zorg dat behalve de camping, ook de douche- en wc-hokjes schoon en heel blijven.
6.8        Huisdieren
Honden zijn toegestaan, overdag wel zolang ze geen overlast veroorzaken. Uitwerpselen dien je overal op te ruimen.
6.9        Overnachten / kamperen
Het is uitsluitend toegestaan om op het daarvoor bestemde kampeerterrein te overnachten. Alleen kampeerders die zich bij aankomst hebben ingeschreven mogen blijven overnachten.
6.10       Vuur
Voor kampvuren zijn speciale plekken gemaakt op de Eventcamping. Het is niet toegestaan om zelf vuren aan te leggen.
6.11       Afmeting standplaats
Met een Campercamping-ticket krijg je een standplaats van 5 x 7,5 meter voor 1 camper/caravan/vouwwagen. Er mogen geen extra tentjes worden bijgeplaatst. Is het voertuig langer dan 7,5 meter? Dan dien je twee campercamping-tickets aan te schaffen. Met een tent-ticket krijg je een standplaats van 4 x 4 meter voor 1 twee-persoonstentje. Is de tent voor meer dan 2 personen? Dan dien je twee tent-tickets aan te schaffen.
6.12       Daktenten
Daktenten worden toegelaten indien de tent niet zonder en op een bijbehorend voertuig kan worden opgezet. Het is dus niet toegestaan om de daktent op de grond te plaatsen en het voertuig ernaast te zetten.
6.13       Gasinstallaties
Gasinstallaties met losse uitneembare gasflessen in campers, caravans en/of vouwwagen zijn vanwege brandweervoorschriften niet toegestaan. Er mogen alleen kleine gasflessen (max. 250 gram) voor eenmalig gebruik worden meegenomen. Uitzondering hierop zijn campers en APK-plichtige caravans met een vaste gasinstallaties waarvan een recent (max. 1 jaar oud) APK-keuringsrapport kan worden getoond. Voor caravans zonder Apk-keuring die wel een vaste gasinstallatie hebben, is de bezoeker zelf verantwoordelijk om de installatie regelmatig te laten controleren. Bij het betreden van de Campercamping kan de gasinstallatie door de organisatie op deugdelijkheid worden gecontroleerd.
6.14       Koken op gas
Het meenemen van grote gasinstallaties of grote gasflessen is niet toegestaan. Wil je toch zelf de chef uithangen op de camping? Geen probleem: Je mag kleine campinggasflesjes met ventielcartouches of schroefcartouches (schroefverbinding tussen flesje en (kook)toestel) meenemen. Let wel op dat hiervoor een maximum geldt van 250 gram.

Artikel 7: Privacy en persoonsgegevens

7.1       Door het sluiten van een overeenkomst met de organisatie kunnen (persoons)gegevens van de bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door de organisatie verwerkt overeenkomstig haar privacybeleid dat op de website(s) van de organisatie www.dehoogewaard.nl/privacy te raadplegen is.
7.2       De organisatie gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
7.3       Bij het sluiten van de overeenkomst met de organisatie geeft de bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van de organisatie.
7.4       Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zicht te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.
7.5       Indien gedurende het evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan de organisatie deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.

Artikel 8: Slotbepalingen

8.1       Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2       Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en de organisatie ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze algemene voorwaarden en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, worden uitsluitend aan de bevoegde rechter in Arnhem voorgelegd.